×

Käyttöehdot


KlikCard käyttöehdot

Sopijapuolet

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Motivatum Oy:n, y-tunnus 0833520-0 (jäljempänä “KlikCard”) Käyttäjälle toimittamiin rekisteröitymistä edellyttäviin palveluihin (jäljempänä “Palvelu/t”). Näitä käyttöehtoja ei sovelleta sellaisenaan Palvelun kautta tehtyjen tilausten kohdalla. Näiden Käyttöehtojen osapuolia ovat KlikCard ja Palvelua käyttävä yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö (jäljempänä “Käyttäjä”). Nämä Käyttöehdot ovat jatkuvasti saatavilla KlikCardin internet-sivuilla . Näitä Käyttöehtoja sovelletaan, ellei KlikCardin ja Käyttäjän (jäljempänä yhdessä “Sopijapuolet”) välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus Palvelusta (jäljempänä ”Sopimus”) syntyy, kun Käyttäjä ottaa Palvelun käyttöönsä rekisteröitymällä ja hyväksyy nämä Käyttöehdot sekä mahdolliset palvelukohtaiset Käyttöohjeet ja -ehdot.

Palvelun kuvaus

KlikCard tarjoaa Internetin ja muun digitaalisen median välityksellä käytettäviä lahjan antamista helpottavia Palveluita. Palveluihin kuuluu muun muassa Internet-sivusto, jossa KlikCard sekä KlikCardin yhteistyökumppanit (jäljempänä “Palveluntarjoajat”) tarjoavat Palveluitaan. KlikCard voi lisätä Palveluja ja poistaa niitä käytöstä harkintansa mukaan. KlikCard voi muuttaa Palveluiden sisältöä tai Palveluiden käyttämiseen tarvittavia vaatimuksia ilmoittamalla asiasta Internet-sivustollaan.

Rekisteröityminen käyttäjäksi

Jotta Käyttäjä voi käyttää KlikCardin rekisteröitymistä vaativia Palveluja, hänen on rekisteröidyttävä Käyttäjäksi ja ilmoitettava KlikCardin pyytämät oikeat paikkansapitävät henkilötiedot. Rekisteröityessään Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena henkilönä. Rekisteröityessään Käyttäjä nimenomaisesti sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja  ainoastaan olemassa olevalla luonnollisella tai juridisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi.

 
Tunnistautuminen palveluun

Palveluun tunnistautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja  salasanalla. Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistamistietonsa (jäljempänä ”Tunnistautumistieto”) huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista. Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta, Käyttäjän on välittömästi päivitettävä Tunnistautumistietonsa.

Tietosuoja

KlikCard rekisteröi tiedot, jotka Käyttäjä ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin. Tiedot säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä ja luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön ja Sopimuksen puitteissa.

Mikäli Käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen erikseen pyydetyn suostumuksena rekisteröitymisen yhteydessä, voidaan Tietoja lisäksi käyttää mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella KlikCardin viestimien kautta. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, poistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja. Käyttäjällä on myös  jatkossa oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä KlikCardin asiakaspalveluun.

Palvelun käyttö

Käyttäjällä on näiden Käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluihin. Palveluita on käytettävä siten että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille,  KlikCardille, sen Palveluntarjoajille, Yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille. Palveluiden käyttö ei saa olla näiden Käyttöehtojen, Palvelun Käyttöohjeiden- ja ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain Käyttöehdoissa määritellyissä tarkoituksissa ja tavalla.

Käyttäjä saa käyttää Palveluita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Palveluita ei saa hyödyntää muulla tavalla kuten esimerkiksi elinkeinotoiminnassa. Käyttäjälle ei ole oikeutta ilman erillistä sopimusta käyttää Palvelun sisältämiä tietoja Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Palvelun sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua muuhun kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään palvelun käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua minkään oman palvelunsa osana ilman KlikCardin etukäteistä ja kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää tai luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tietoja muutoin kuin omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa.

Käyttäjä hankkii Palveluiden käyttämiseen tarvitsemansa laitteet sekä ohjelmistot ja vastaa niistä.

Palvelun virheet ja Palvelun ylläpitäminen

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti Palvelun käyttämistä.  
Palvelut pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. KlikCard ei kuitenkaan takaa Palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. KlikCard korjaa Palvelun virheet ja puutteet niin pian kuin mahdollista. Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla. Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun käytössä.

KlikCard pyrkii ilmoittamaan Käyttäjään vaikuttavista Palvelun muutoksista tai katkoksista kohtuullisessa ajassa KlikCardin Internet-sivustolla. KlikCardilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa Palvelun saatavuutta, jos se on tarpeen Palvelun muutos- tai parannustöitä tai yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- ja kunnossapitotöitä varten. KlikCard pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. KlikCard tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan Internet-sivustollaan. KlikCard ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun keskeytyksestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai muita vahinkoja.

Palvelun ylläpidon rajoitukset

Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut KlikCardista riippumattomasta tai Käyttäjän vastuulla olevasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi Palvelun virheellistä käyttöä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, Palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden noudattamisessa sekä Palvelun piiriin kuulumatonta laitetta, ohjelmistoa tai määritystä taikka muun kuin KlikCardin tekemää muutosta tai korjausta.

Vastuut

KlikCard ei vastaa Palveluissa mahdollisesti olevasta virheestä tai siitä aiheutuneesta vahingosta, mutta pyrkii korjaamaan virheen heti, kun se on tullut ilmi. KlikCard ei vastaa myöskään sen Internet-sivustolla toimivien muiden Palveluntarjoajien toiminnasta eikä muiden kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien toiminnasta. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos käyttäjä rikkoo Ehtoja, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot KlikCardille.

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet Palveluissa olevaan aineistoon sekä tavaramerkit, logot ja muut immateriaali- ja tekijänoikeudet ovat KlikCardin omaisuutta ja ne ovat Suomen immateriaalioikeuslainsäädännön alaisia. KlikCardilla, Palveluntarjoajilla  tai muilla kolmansilla osapuolilla on kaikki ohjelmistojen, asiakirjojen ja muun aineiston sekä niiden muutettujen versioiden omistus- ja immateriaalioikeudet ja oikeudet luovuttaa tällaisia oikeuksia kolmansille. KlikCard pidättää itsellään kaikki ne oikeudet, joita Palvelussa ei nimenomaisesti luovuteta.

Palvelun käytön lopettaminen

Jos Käyttäjä rikkoo Ehtoja, KlikCard voi estää häneltä Palvelujen käytön tai poistaa hänen tietonsa Palvelusta ilman varoitusta. KlikCard voi lopettaa kaikkien Palveluiden käyttöoikeuden tai sulkea Palvelun kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta Käyttäjälle. Edellä mainittu voi myös koskea yksittäistä Palvelua tai sen osaa. Käyttäjä voi itse lopettaa Palveluiden käyttämisen milloin tahansa sekä poistaa tietonsa Palveluista ilmoittamalla siitä KlikCard asiakaspalveluun.

Viranomaisasiat

KlikCardilla on velvollisuus luovuttaa viranomaisille näiden pyytäessä lain kulloinkin sallimat tai edellyttämät tiedot Käyttäjästä, liikenteestä tai muusta seikasta.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman KlikCardin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. KlikCardilla on ilman Käyttäjän suostumusta oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa kummankin osapuolen toimesta halutessa ilman irtisanomisaikaa.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, kolmannen osapuolen aiheuttamaa kaapelivauriota taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Yhteystiedot

KlikCardin kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot ovat saatavilla Internet-sivustolla.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluihin ja Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia pakottavat lain normit huomioiden.Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

Ehtojen muuttaminen

KlikCard voi muuttaa Ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Internet-sivustollaan. Muutettuja Ehtoja sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka KlikCard toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita Ehtoja, hänen on ilmoitettava siitä KlikCardille kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu KlikCardin Internet-sivustolla. Tällöin Käyttäjään ei hänen ilmoituksestaan alkaen sovelleta muuttuneita Ehtoja, vaan KlikCard voi irtisanoa Palvelut.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.9.2009 ja ovat voimassa toistaiseksi.